Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Privacyverklaring

Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), gevestigd aan Bleulandweg 10, 2803 HH GOUDA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Vrienden van het GHZ is een onafhankelijke stichting, gelieerd aan het Groene Hart Ziekenhuis. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bescherming persoonsgegevens

Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar Vrienden, donateurs, leveranciers en belangstellenden van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de door u beoogde actie. Zij worden niet aan derden verstrekt.

Verwerken persoonsgegevens

Wanneer u (potentieel) Vriend of donateur bent of aan een activiteit van Stichting Vrienden van het GHZ deelneemt, bewaart de stichting Vrienden van het GHZ uw gegevens. Dit betreft NAW gegevens, e-mailadressen, bankgegevens, geslacht en geboortedatum. Bewaren van gegevens gebeurt alleen met uw toestemming en voor zover  noodzakelijk voor de uitvoering van de fondsenwerving en activiteiten. Daarnaast gebruikt stichting Vrienden van het GHZ deze gegevens om u (digitaal) op de hoogte te houden van de projecten en activiteiten die gedaan worden met de giften of om u uit te nodigen voor bijeenkomsten. Tenslotte gebruiken we deze gegevens voor persoonlijk contact, zoals een kaartje bij verjaardagen.

Inzien, corrigeren of bezwaar maken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij stichting Vrienden van het GHZ in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van het GHZ. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vriendenvanhetghz@ghz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Bewaartermijn gegevens

Stichting Vrienden van het GHZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website

Op de website van Stichting Vrienden van het GHZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de specifieke bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting en informatie van de website te optimaliseren. De website van stichting Vrienden van het GHZ bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens bekend bij het Groene Hart Ziekenhuis.

Op de website van de Vrienden van het GHZ treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de stichting Vrienden van het GHZ. De stichting is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. Stichting Vrienden van het GHZ is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de desbetreffende privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Vrienden van het GHZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij proberen u zoveel en zo goed mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, maar wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Stichting Vrienden van het GHZ

Klacht

Stichting Vrienden van het GHZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vriendenvanhetghz@ghz.nl of 0182-505394.

Stichting Vrienden van het GHZ wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid en gegevensbescherming van de Stichting Vrienden van het GHZ, neem dan contact op met Monique Bijl of Marit Verdult via vriendenvanhetghz@ghz.nl of 0182-505394.